مناقصه

خدمات بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله، فرآیند آتشباری، پیمانکاری تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین نیمه سنگین و سبک و سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان

خدمات بارگیری و حمل مواد معدنی و باطله، فرآیند آتشباری، پیمانکاری تأمین و بکارگیری ماشین آلات سنگین نیمه سنگین و سبک و سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان 1748 1240 admin

. اطلاعیه شماره 1اسناد حمل و بارگیری باباعلیاسناد حمل و بارگیری گلالیاسناد حمل و بارگیری شهرکاسناد ایاب و ذهاب باباعلیاسناد ایاب و ذهاب گلالیاسناد ایاب و ذهاب سورچهاسناد ایاب و ذهاب شهرکاسناد اجاره ماشین آلات…

ادامه مطلب