نوشته شده توسط:

admin

انجام خدمات بارگیری، حمل مواد معدنی و باطله و تسطیح دپوها در واحد گلالی

انجام خدمات بارگیری، حمل مواد معدنی و باطله و تسطیح دپوها در واحد گلالی 2560 1810 admin

. اطلاعیهاسناد مناقصه

ادامه مطلب