هیات مدیره  

آقای مهندس محمد کلانتری

.

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب: 96/10
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی، MBA آلمان، کارشناسی متالوژی دانشگاه تهران

آقای مهندس احد ایروانی تبریزی پور

.

سمت: رئیس هیئت مدیره
تاریخ انتصاب:
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت صنایع

آقای مهندس محمد رضا ممتاز

.

سمت: عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب:96/12
تحصیلات: کارشناسی ارشد برق الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA

آقای مهندس محمد کلانتری

.

سمت: مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب: 96/10
تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی، MBA آلمان، کارشناسی متالوژی دانشگاه تهران

آقای مهندس محمد رضا ممتاز

.

سمت: عضو هیئت مدیره
تاریخ انتصاب:96/12
تحصیلات: کارشناسی ارشد برق الکترونیک، کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی MBA

آقای مهندس احد ایروانی تبریزی پور

.

سمت: رئیس هیئت مدیره
تاریخ انتصاب:
تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت صنایع