انجام خدمات بارگیری، حمل مواد معدنی و باطله و تسطیح دپوها در واحد گلالی

انجام خدمات بارگیری، حمل مواد معدنی و باطله و تسطیح دپوها در واحد گلالی 2560 1810 admin